Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa

Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa

Hlavná 425
98101 Hnúšťa
IČO: 37956230

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa

O škole

Naša škola má za sebou niekoľko desaťročí svojej existencie, počas ktorých prešla mnohými zmenami.

 

História

Názov našej školy Stredná odborná škola je súčasný. Oficiálne sa tak nazývame od 1.februára 2009. História našej školy má však svoje korene až niekoľko desaťročí dozadu.
Míľniky v histórii:
1.9. 1961 - Učňovské stredisko pri SLZ v Hnúšti
teoretické vyučovanie zabezpečovala Učňovská škola v Rimavskej Sobote
odborný výcvik sa vykonával v učňovských dielňach SLZ

1.9. 1979 - SOUCH v Hnúšti v rámci SLZ
7 tried a 3 odborné učebne - touto úpravou priestorov bola zabezpečená
komplexná výučba teoretického vyučovania, odborného výcviku aj výchovy
mimo vyučovania
za dobu svojej existencie učilište vychovalo viac ako 4500 absolventov

1.2.1991 - škola sa stala samostatným právnym subjektom
1.9.1995 - názov SOU Hnúšťa

v prvom roku existencie sa vyučovali tieto odbory:
chemik operátor, gumár- plastikár, prevádzkový zámočník, prevádzkový
chemik, mechanik meracích a regulačných prístrojov

popri dennom štúdiu - aj štúdium v strednej škole pre pracujúcich

1987/1988 - zriadený učebný odbor – mechanik opravár1988/1989 - zaradený do siete učebný odbor krajčír
pribudol učebný odbor stolár , so zameraním na výrobu nábytku a zariadení.
na učebné odbory nadväzuje dvojročné nadstavbové štúdium

1995 - nová organizačná zložka - Učilište
zabezpečuje vyučovanie žiakov v dvojročných učebných odboroch ,ktorí ukončili základnú školu v 6. ročníku a v nižších triedach ako 9. ročník

1.9.1991 - zriadená Dievčenská odborná škola s veľmi atraktívnym študijným odborom opatrovateľka
naň nadväzuje dvojročné nadstavbové štúdium – sociálne služby.

1997 - zriadený nový študijný odbor obchod a podnikanie
4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

1.9.2004 bola zriadená Spojená stredná škola, ktorej organizačnou zložkou bolo SOU a jeho zložka učilište a organizačnou zložkou Dievčenská odborná škola

1.9.2008 vzniká Spojená škola s tromi organizačnými zložkami Stredná odborná škola

1.9.2007 - zriadené nové trojročné učebné odbory mechanik opravár – stroje a zariadenia a umelecký kováč a zámočník, dvojročný učebný odbor technické služby v autoservise

1.9.2009 – zriadený nový študijný odbor sociálno-výchovný pracovník, ktorý postupne nahradí študijný odbor opatrovateľka

1.9.2011 – zriadený nový učebný odbor tesár, trojročné štúdium ukončené záverečnou skúškou

 

Strategická vízia školy

 

 • je orientovaná na kvalitatívne charakteristiky budúceho absolventa so zameraním na požiadavky súčasnej spoločenskej praxe
 • naším cieľom je podporovať dôležité schopnosti, ktoré spoločnosť od človeka očakáva a ktoré mu majú pomôcť uplatniť sa na trhu práce: Sebavedomie, sebariadenie, empatiu, sebamotiváciu a angažovanosť; dôraz pritom kladieme na emocionálnu inteligenciu
 • je prioritne zameraná na žiaka s jeho konkrétnymi schopnosťami, zručnosťami i problémami,
  z nadhľadu dlhoročných skúseností ho usmerníme a pomôžeme mu vypracovať sa na humánne orientovanú osobnosť, odborne erudovanú, samostatnú a kreatívnu, využívajúcu modernú informačnú techniku
 • je zameraná na odborníka, ktorý má svoj cieľ a chce sa uplatniť prioritne v regióne, ale aj na ktoromkoľvek inom trhu práce

Špecifické ciele:

 

 1. Pripraviť študentov pre skutočný život, aby sa vedeli orientovať v reálnych možnostiach pri hľadaní zamestnania, aby si uvedomovali dôležitosť a potrebu celoživotného vzdelávania pre uplatnenie sa na trhu práce.
 2. Klásť dôraz na etické vystupovanie – čestnosť, pravdovravnosť, toleranciu, schopnosť vedieť prejavovať empatiu, mať dobré komunikačné zručnosti.
 3. Dať študentom dobré základy odborných znalostí.
 4. Ukázať študentom nevyhnutnosť počítačovej gramotnosti ako aj využívania možností elektronickej komunikácie (elektronická pošta, internet) ako bežného prostriedku dorozumievania a získavania informácií v súčasnom svete.
 5. Vypestovať v študentoch schopnosť obstáť v cudzom prostredí – prostredníctvom zapájania sa do medzinárodných projektov povzbudiť u nich učenie sa cudzích jazykov, aby dokázali v cudzom jazyku komunikovať, vedieť vyjadriť, prípadne si obhájiť svoj názor. Zároveň ich v rámci týchto projektov učiť novým dimenziám multikultúrneho myslenia obyvateľov Európy.
 6. Propagovať medzi študentmi zdravý spôsob života – bez alkoholu, drog, cigariet, orientovať ich na aktívne využívanie voľného času.

Kde nás nájdete?

Zobrazit